Ciclo Superior en Xestión Forestal e do Medio Natural
MODULOS PROFESIONAIS


Primeiro curso:Segundo curso:


 

Como se accede?

Acceso directo:

Título de bacharelato (preferencia modalidade ciencias e tecnoloxía)

COU ou técnico especialista (FP 2º grao), técnico superior ou equivalente

Proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos

Título universitario

Acceso mediante proba:

Superar a correspondente proba de acceso e ter 19 anos cumpridos no ano que se realiza a proba ou 18 para que posúa o título de técnico.

 

Que ocupacións podes desempeñar?

Encargado/a de empresas de repoboacións forestais, viveiros, recolección de sementes e froitos en altura, tratamentos silvícolas, corrección hidrolóxico-forestal, inventario e aproveitamentos forestais, topografía, construción e mantemento de camiños, prevención e extinción de incendios forestais, de loita contra pragas e enfermidades forestais. Axente forestal, capataz forestal, vixilante rural, educador/a ambiental, monitor/a da natureza, xestor cinexético e piscícola, garda de espazos naturais, reservas de caza, etc.

 

Que título se obtén?

Técnico Superior en Xestión Forestal e do Medio Natural

 

Cales son os estudos aos que podo acceder con esta titulación?

Acceso directo a calquera outro ciclo formativo de grao superior

Acceso directo ás ensinanzas universitarias. Asígnanse 120 créditos ECTS distribuídos entre os módulos profesionais deste ciclo formativo

 

Máis información sobre ciclos en www.edu.xunta.es/fp